Projekt Internacjonalizacji

REGULAMIN dotMedia

Regulamin strony internetowej
drukarnii dotMedia

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie strony internetowej drukarni dotMedia oferowanej przez dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 21, 23-200 Kraśnik.

§1 DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE

Strona – strona internetowa dotMedia prowadzona pod adresem www.dotmedia.pl przez podmiot, któremu przysługuje prawo do własności strony.

Użytkownik Strony – każda osoba (internauta), która odwiedza Stronę i jej wszystkie podstrony.

Administrator – podmiot, któremu przysługuje prawo do własności Strony.

Towar lub Produkt – towary i usługi prezentowane na Stronie, znajdujące się w ofercie Administratora Strony.

Wymagania Techniczne – minimalne wymogi technologiczne umożliwiające dostęp i korzystanie ze Strony.

Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik Strony zamieszcza dane niezbędne do kontaktu z Administratorem Strony.

Regulamin – niniejszy regulamin Strony.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika Strony z informacji prezentowanych na stronie internetowej drukarni dotMedia zwanej dalej „Stroną” prowadzoną pod adresem www.dotmedia.pl.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Podmiotem oferującym informacje na Stronie, zwanym dalej „Administratorem” jest: dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna ( NIP 7122546761, REGON: 060059624, KRS: 0000241507).

4. Treść publikowanych informacji na Stronie dotyczy Produktów oferowanych przez Administratora. O ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają̨ do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych

5. Korzystanie ze Strony wymaga następujących, minimalnych Wymagań Technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne,
b. dostęp do Internetu,
c. zainstalowana przeglądarka internetowa – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub inna.

6. Użytkownicy Strony są zobowiązani do korzystania ze Strony w granicach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

7. Korzystanie z treści udostępnianych na Stronie jest bezpłatne.

8. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony na zasadach ogólnych odpowiedzialność ponosi Administrator.

9. Administrator zastrzega dla siebie prawo do zmiany treści prezentowanych na stronie, w tym w szczególności oferty internetowej.

10. Na Stronie mogą zostać umieszczone hiperlinki do stron internetowych podmiotów trzecich, za których treść administrator nie ma żadnego wpływu i nie poności za nie odpowiedzialności.

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony są przetwarzane przez Administratora
i w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. N 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie dla potrzeb Administratora oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Dane osobowe Użytkownika Strony mogą zostać na jego żądanie usunięte z baz danych Usługodawcy w każdym momencie (prawo do zapomnienia), chyba że ich dalsze gromadzenie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionego interesu Usługodawcy (np. dochodzenie roszczeń).

5. Dane wprowadzone do Formularza Kontaktowego służą wyłącznie w celu kontaktu pracownika Administratora Strony w celu omówienia potrzeb Użytkownika Strony i czynności wynikających z realizacji oferty handlowej.

§4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Strona korzysta z informacji zawartych w tzw. plikach cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła ponownie przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies i korzystającym z informacji w nich zawartych.

4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika Strony; pliki te rozpoznają urządzenie końcowe Użytkownika Strony, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę;
• tworzenia statystyk pomagających rozpoznaniu zachowań i preferencji Użytkowników Strony, analiza tych statystyk jest w pełni anonimowa i umożliwia dostosowanie wyglądu i zawartości Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony i do celów reklamowych.

5. Strona stosuje sesyjne i stałe rodzaje plików cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Strony. Pliki cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony lub przez czas, który wynika z ich ustawień.

6. Użytkownik Strony może w każdej chwili dokonać zmiany w ustawieniach używanej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu.

7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika Strony mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności Strony.

8. Pliki cookies, z których korzysta Strona mogą być udostępnione współpracującym z Administratorem partnerom.

§5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość Strony oraz treści, szata graficzna, konstrukcja, materiały zamieszczone na Stronie należą do Administratora i są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w tym
w szczególności przepisami ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne.

2. Adres Strony, a także jej zawartość stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Administratora. Kopiowanie, pobieranie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Strony bez zgody Administratora jest zabronione.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać do Administratora Strony na adres e-mail: biuro@dotmedia.pl

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) .