Projekt Internacjonalizacji
dotMedia » regulamin newsletter

REGULAMIN newslettera

Regulamin newslettera drukarnii dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 21, 23-200 Kraśnik.

§1 Definicje

1. Newsletter – nieodpłatnie świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail („Newsletter e-mail”) usługi, dzięki którym Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące działalności DOTMEDIA, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach, a także wydarzeniach związanych z działalnością marketingową.

2. Strona – strona internetowa DOTMEDIA prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.dotmedia.pl

3. Usługodawca – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna (nr NIP 7122546761, REGON: 060059624, KRS: 0000241507, adres: ul. Przemysłowa 21, 23-200 Kraśnik, adres poczty elektronicznej: biuro@dotmedia.pl

4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2 Przedmiot usługi

1. Usługobiorca zawiera umowę o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą.

2. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi „Newsletter e-mail”, poprzez dobrowolne udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i uzupełnienie formularza elektronicznego,

3. Przedmiotem usługi są wiadomości o których mowa w §1 ust. 1.

4. Wiadomości w ramach usługi Newsletter wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

5. Wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter mogą stanowić utwory w rozumienieu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne i jako takie podlegają ochronie prawnej określonej w przepisach tejże ustawy. Korzystanie, przetwarzanie, kopiowanie, modyfikowanie wiadomości bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.

§3 Zawarcie umowy

1. W celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku Usługobiorca podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie swój adres e-mail na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.

2. Na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę subskrypcji Newslettera zostaje zawarta umowa oświadczenie usługi, a Usługodawca niezwłocznie rozpoczną jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

3. Usługa jest bezpłatna.

4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto e-mail.

§4 Czas trwania umowy

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę Newsletter, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie.

3. Wypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: biuro@dotmedia.pl z wyraźnie sprecyzowanym żądaniem anulowania umowy usługi Newsletter.

4. Usługodawca ma prawo zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdym momencie po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców wiadomością e-mail.

§5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku
z usługą Newsletter jest dotMedia Tomasz Czelej s. j.

2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji zgodnie z przepisami prawa – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi Newsletter.

4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać na jego żądanie usunięte z baz danych Usługodawcy w każdym momencie (prawo do zapomnienia), chyba że ich dalsze gromadzenie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionego interesu Usługodawcy (np. dochodzenie roszczeń).

5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest równoznaczne
z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.

6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zgodnie z przepisami RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa, w tym również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej.

§6 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące świadczenia usługi Newsletter należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@dotmedia.pl

2. W treści reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację oraz opisać przedmiot reklamacji, w szczególności na czym polegały nieprawidłowości w świadczeniu usługi Newsletter.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiadając na adres wskazany w treści reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do usługi „Newsletter e-mail”.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres e-mail Usługodawcy: biuro@dotmedia.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.